Koordinátor BOZP

V rámci komplexních činností koordinátora BOZP pro Vás zajistíme:

Pilířem naších služeb, je provádění činností koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. a NV.č. 591/2006 Sb. v platném znění. Uvedené činnosti provádíme jak v přípravné, tak v realizační fázi projektu. Naše praktické zkušenosti sahají ještě před účinnost zákona č. 309/2006 Sb., kdy jsme tuhle činnost vykonávali pro nadnárodní společnosti. Základním a hlavním cílem pro nás je spokojený zákazník, který po zkušenosti s námi nevnímá koordinátora BOZP na staveništi jenom jako nutné zlo. Naopak, vnímá nás jako partnera, který se zasadil o to, že po celou dobu stavebního projektu byla bezpečnost a ochrana zdraví všech osob na stavbě naprostá priorita.    

Koordinátor BOZP v částí realizace 

Co nabízíme a k čemu se zavazujeme ... 

 • vykonávat funkci "Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" vždy dle požadavků platných právních předpisů 
 • dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které jsou prováděny současně nebo v návaznosti
 • dbát, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními 
  a ostatními předpisy k zajištění BOZP
 • poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 
  a zdraví neohrožující práce
 • odhadovat délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu stavby
 • aktualizovat plán BOZP a zabezpečovat, aby plán obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a aby byl odsouhlasen  a podepsán zhotovitelem stavby
 • spolupracovat se stavbyvedoucím při koordinaci činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • koordinovat spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 • dávat podněty na technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe bezprostředně navazují
 • spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací, provádět kontrolní činnost na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu sjednání nápravy
 • kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným osobám
 • zúčastňovat se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem
 • navrhovat zhotoviteli stavby termíny kontrolních dnů k dodržování plánu a organizovat jejich konán
 • sledovat, zda zhotovitel díla dodržuje "Plán BOZP" a projednávat s ním přijetí opatření  a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
 • provádět zápisy o zjištěných nedostatcích na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
 • zachovávat mlčenlivost o všech údajích týkajících se subjektu objednatele
 • poskytovat průběžně objednateli informace o své činnosti
 • požadovat po objednateli potřebnou součinnost, 

Koordinátor BOZP v částí přípravy

Rozumné řešení v přípravě = snadná realizace ...

 • bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
 • Zpracovat a předat zadavateli stavby plán BOZP, v dostatečném časovém předstihu před výběrem zhotovitelů obsahující kromě náležitostí uvedených v § 15 odst. 2 NV č. 591/2006 Sb. také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
 • provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem